Persephonaster patagiatus, oral view

© Coppard , Simon