Luidia senegalensis, aboral view

© Coppard , Simon