Luidia alternata alternata, aboral view

© Coppard , Simon