Luidia alternata alternata, oral view

© Coppard , Simon