Luidia asthenosoma, aboral view

© Coppard , Simon