Leiaster coriaceus (holotype of synonym L. analogus), aboral view

© Coppard , Simon