Leiaster coriaceus (holotype of synonym L. analogus), oral view

© Coppard , Simon