Phataria unifscialis, aboral view

© Simon Coppard