Asterinides folium, aboral view

© Coppard , Simon