Mormyrus pauciradiatus Steindachner (=Heteromormyrus pauciradiatus) holotype NMW 22417, Angola.

© ETI BioInformatics / Wilhelm Harder