Image of Myodes rufocanus

© 2009 Zbyszek Boratynski