Image of Dasyphyllum brasiliense

© 2008 Alex V. Popovkin