Image of Chamaecrista rotundifolia var. rotundifolia

© 2008 Alex V. Popovkin