Image of Cattleya granulosa

© 2008 Alex V. Popovkin