Luidia sarsi Düben and Koren, 1846

© WoRMS for SMEBD