Older version of Pleuromamma xiphias

© WoRMS for SMEBD